Bemiddelingsvoorwaarden

BEMIDDELINGSVOORWAARDEN

GASLICHTVERGELIJKERS B.V.

 

Versie:  1.0 (concept)

Datum: 27 januari 2020

 

Dit zijn de bemiddelingsvoorwaarden van Gaslichtvergelijkers B.V., gevestigd aan de Joan Muyskenweg 38 (Unit 4378) te Amsterdam – Duivendrecht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 71686940 (hierna: “Gaslichtvergelijkers”). Gaslichtvergelijkers levert bemiddelingsdiensten voor de totstandkoming van energiecontracten tussen energieleveranciers en zakelijke gebruikers. Aan de bemiddelingsdiensten van Gaslichtvergelijkers zijn onderstaande voorwaarden verbonden.

 

Afwijkingen van deze bemiddelingsvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Gaslichtvergelijkers schriftelijk zijn aanvaard. Gaslichtvergelijkers is slechts bemiddelaar en geen partij bij de energiecontracten die worden gesloten tussen gebruikers en energieleveranciers.

 

 • DEFINITIES

De in de Bemiddelingsvoorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hiernavolgende betekenis.

 

 • Aanbieder: de rechtspersoon of natuurlijke persoon, die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, die de Energiecontract aanbiedt via de Dienst van Gaslichtvergelijkers.
 • Bemiddelingsvoorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.
 • Dienst: de bemiddelingsdienst die Gaslichtvergelijkers ten behoeve van Gebruiker levert waarbij Gaslichtvergelijkers een of meer aanbiedingen voor een Energiecontract voorlegt aan Gebruiker en bemiddelt bij de totstandkoming ervan.
 • Energiecontract: de overeenkomst tussen Aanbieder en Gebruiker inzake de levering van energie.
 • Gebruiker: de natuurlijk persoon of rechtspersoon handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 • Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Gaslichtvergelijkers en Gebruiker krachtens welke Gaslichtvergelijkers de Dienst zal uitvoeren en waarvan de Bemiddelingsvoorwaarden onderdeel uitmaken.
 • Partijen: Gebruiker en Gaslichtvergelijkers gezamenlijk.
 • Website: de digitale omgeving van Gaslichtvergelijkers waarin Gebruiker Energiecontacten kan sluiten met Aanbieders, te raadplegen via de persoonlijke link die aan Gebruiker beschikbaar gesteld kan worden en alle bijbehorende subdomeinen.

 

 • GEBRUIK VAN DE DIENST
 • De Dienst biedt Gebruiker de mogelijkheid om via de bemiddeling door Gaslichtvergelijkers en vervolgens een digitaal proces een Energiecontract te sluiten met een Aanbieder.
 • Het digitale aspect van de Dienst is door Gebruiker direct, na toezending van de link via e-mail door Gaslichtvergelijkers, te gebruiken zonder account. Hiervoor kan Gaslichtvergelijkers om het e-mail adres van Gebruiker verzoeken.

 

 • BEMIDDELING
 • Gaslichtvergelijkers is uitsluitend tussenpersoon (bemiddelaar) bij de totstandkoming van het Energiecontract tussen Aanbieder en Gebruiker. Gaslichtvergelijkers is geen partij bij het Energiecontract tussen Aanbieder en Gebruiker. Het Energiecontract tussen Aanbieder en Gebruiker komt tot stand op het moment en op de wijze zoals gesteld door Aanbieder. Naast de in deze Bemiddelingsvoorwaarden opgenomen bepalingen kunnen Aanbieders voorwaarden stellen aan het gebruik van haar diensten en/of producten. Gebruik kan hiervoor de (algemene) voorwaarden van de betreffende Aanbieders raadplegen via de in artikel 2.2. (Gebruik van de Dienst) bedoelde link.

 

 • INTELLECTUEEL EIGENDOM
 • De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst, de bijbehorende software en webomgevingen, alsmede alle informatie en afbeeldingen berusten bij Gaslichtvergelijkers en/of haar licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Gaslichtvergelijkers, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
 • Alle informatie die Gebruiker opslaat of verwerkt via de Dienst is en blijft eigendom van Gebruiker. Gaslichtvergelijkers heeft een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de Dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan.
 • Indien Gebruiker informatie stuurt naar Gaslichtvergelijkers, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft Gebruiker Gaslichtvergelijkers een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de Dienst. Dit geldt niet voor informatie die Gebruiker nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

 

 • PRIJZEN EN INFORMATIE
 • De Dienst wordt Gebruiker geheel gratis aangeboden, tenzij Partijen anders overeenkomen.
 • De door Gaslichtvergelijkers genoemde en op de Website getoonde prijzen van Aanbieders zijn afkomstig van de Aanbieders.
 • De prijzen en informatie die door Gaslichtvergelijkers worden genoemd en op de Website worden getoond, zijn rechtstreeks afkomstig van de Aanbieders en worden door de Aanbieders zelf bepaald. Gaslichtvergelijkers heeft hier geen invloed op. Gaslichtvergelijkers spant zich in om de prijzen en de informatie zo vaak mogelijk te controleren en, indien van toepassing, Aanbieders te stimuleren om de prijzen en informatie te actualiseren.

 

 • AANSPRAKELIJKHEID
 • Gebruiker is zich ervan bewust dat Gaslichtvergelijkers enkel bemiddelt in de totstandkoming van het Energiecontract tussen Gebruiker en Aanbieder. Gaslichtvergelijkers is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen in de nakoming van het Energiecontract of andere tekortkomingen van Aanbieders. Gaslichtvergelijkers is immers geen partij bij het Energiecontract tussen Gebruiker en Aanbieder.
 • De aansprakelijkheid van Gaslichtvergelijkers voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is uitgesloten.
 • Voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid op grond van de wet niet mogelijk is, is Gaslichtvergelijkers jegens Gebruiker slechts aansprakelijk voor directe schade. Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid wordt uitgekeerd is beperkt per gebeurtenis dan wel reeks van samenhangende gebeurtenissen tot een bedrag van EUR 500,- (inclusief btw).
 • Gaslichtvergelijkers is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.
 • De beperking van aansprakelijkheid zoals bedoeld in de vorige leden van het onderhavige artikel komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Gaslichtvergelijkers.
 • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Gebruiker de schade uiterlijk binnen één (1) maand na ontdekking schriftelijk bij Gaslichtvergelijkers meldt.
 • Gebruiker vrijwaart Gaslichtvergelijkers voor alle aanspraken van derden, ter zake van vergoeding van schade, boetes van toezichthouders, kosten of rente, verband houdende met de Overeenkomst en/of de Dienst.

 

 • PERSOONSGEGEVENS EN BEVEILIGING
 • De door Gaslichtvergelijkers te verwerken persoonsgegevens bij de uitvoering van de Diensten, vallen onder de Wet bescherming persoonsgegevens. Gaslichtvergelijkers zal bij de verwerking rekening houden met de vereisten uit de Algemene verordering gegevensbescherming. Informatie over hoe Gaslichtvergelijkers omgaat met de persoonsgegevens van Gebruikers is te vinden in de privacyverklaring.

 

 • DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST
 • Deze Overeenkomst gaat in zodra Gebruiker voor het eerst gebruikt maakt van de Dienst en loopt automatisch ten einde op het moment dat de Dienst van Gaslichtvergelijkers voltooid is. Als voltooid kan aangemerkt worden, dat Gebruiker het online proces voor sluiting van het Energiecontract doorlopen heeft, dan wel de geldigheidsduur van de persoonlijke link van Gebruiker verstreken is.

 

 • WIJZIGINGEN BEMIDDELINGSVOORWAARDEN
 • Gaslichtvergelijkers behoudt zich het recht voor de Dienst en deze Bemiddelingsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging via e-mail.
 • Indien Gebruiker een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kan Gebruiker tot de datum van inwerkingtreding van de wijziging opzeggen en dient Gebruiker verder gebruik van de Dienst te staken. Gebruik van de Dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde Bemiddelingsvoorwaarden.

 

 • OVERIGE BEPALINGEN
 • Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de Dienst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Gaslichtvergelijkers gevestigd is.
 • Onder “schriftelijk” wordt in deze Bemiddelingsvoorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
 • Indien een bepaling in deze Bemiddelingsvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Bemiddelingsvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 • Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven is Gaslichtvergelijkers gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde die de Dienst of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt, zonder dat nadere medewerking en/of toestemming van Gebruiker vereist is.

 

 • CONTACTGEGEVENS
 • Voor vragen, klachten of opmerkingen over deze Bemiddelingsvoorwaarden, kan contact opgenomen worden via onderstaande contactgegevens:

 

Gaslichtvergelijkers B.V.

Joan Muyskenweg 38

1099 CK Amsterdam – Duivendrecht